loading

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem : Polalfa Piotr Sadło Ul. Nowy Świat156 Rybna 32-061 Rybna. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.    Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie : www.polalfa.pl  jest Polalfa Piotr Sadło 

§ 2
Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polalfa Piotr Sadło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6770080989 , REGON350675681 .
Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem internetowym; www.polalfa.pl
Strona Internetowa – oznacza stronę Sprzedawcy, na której działa Sklep Internetowy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą - za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Sprzedawcy;
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.    Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie : www.polalfa.pl  za pomocą Formularza rejestracji.
2.    Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie : www.polalfa.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta.
3.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 12 ust. 3.
6.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§ 4

Informacje o Produktach i Ceny

1.    Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru asortymentu , który będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego.
3.    Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
4.    Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5

Złożenie zamówienia

1.    W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Klient (zawarcie Umowy Sprzedaży) powinien dokonać wyboru Produktu, który chce zamówić, za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od wybranych Produktów. Informacje o możliwych dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach po dokonaniu przez Klienta wyboru.
2.    Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.    Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
a.    akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
b.    wskazanie adresu Klienta;
c.    wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy
d.    wskazanie numeru telefonu komórkowego;
e.    dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
4.    Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta.
5.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty.
6.    Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do  Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
7.    Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
a.    Klient w przeszłości złożył  zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy;
b.    okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
2.    Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.
3.    Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 7 – 9 powyżej.

§ 6

Płatności

1.    Klient może dokonać skorzystać z następujących metod płatności:
a)    za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności ; Przelewy24 .
b)    Płatność przy odbiorze
c)    Płatność za pobraniem ( tylko dla klientów pozytywnie zweryfikowanych przez sklep .
d)    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
e)    Płatność kartą płatniczą
2.    Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.  Sprzedawca w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do wysyłki.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a.    płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3  dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c.    płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
1.    Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki.

§ 7

Dostawa Produktów

1.    Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem:
a)    Przesyłki pocztowej,
b)    Przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej kurierskiej

2.    Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Sprzedawcy, w którym zamówiono Produkt (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy . Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
3.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcy płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny termin dostawy zamówionych Produktów.
4.    Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
5.    Przesyłki dostarczane:
a.    kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy . Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku .

§ 8

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

1.    Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,
w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
a.    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b.    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2.    W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.    W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4.    Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
5.    Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
6.    W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
a.    Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
b.    nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
8.    Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument.
9.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
11.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
e.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.


§ 9

Rękojmia i procedura reklamacyjna

1.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
2.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
3.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
5.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do na adres Sklepu Internetowego. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
6.    Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
7.    W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
8.    Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
9.    Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy osobiście, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.polalfa.pl
10.    W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
11.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
12.    Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).


§ 10

Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
1.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - przysługuje takiej osobie prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient wybrał taką opcję).
3.    Sprzedawca jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

§ 11

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2017r.
2.    Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    Dane kontaktowe Sprzedawcy:
a)    Adres: Polalfa Piotr Sadło
             Ul. Nowy Świat 156
             poczt. 32-061 Rybna
             RYBNA
b)    Adres e-mail: kontakt@polalfa.pl
c)    Nr telefonu: 512 943 414 (kontakt możliwy od pon - pt. w godzinach od 8:00-16:00)
d)    Nr rachunku bankowego:94 1050 1445 1000 0092 2398 4239

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
e)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,
f)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
g)    włączona obsługa plików cookies,,
h)    zainstalowany program FlashPlayer.

6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
7.    Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.